Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím www.kosmetikavpraxi.cz (dále jen „webové rozhraní“) podnikatele:

KOSMIX VZDĚLÁVÁNÍ s.r.o., se sídlem Kavriánov 143, Šaratice, PSČ 683 52

IČ: 142 67 705

není plátcem DPH

zapsané: v obchodním rejstříku firem Krajským soudem v Brně

adresa pro doručování: Kavriánov 143, Šaratice, PSČ 683 52

telefonní číslo: +420 776 120 408

kontaktní e-mail: info@kosmetikavpraxi.cz

(dále jen „my“ nebo „poskytovatel“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích akcí mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou, která učiní objednávku vzdělávací akce (dále jen „objednatel“ nebo „vy“), a dále na podmínky účasti na vzdělávací akci organizované poskytovatelem. Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.
  • Vzdělávací akcí se dále rozumí vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, pobytové semináře, besedy, konference a obdobné akce zaměřené na vzdělávání v oblasti kosmetických, relaxačních a jiných obdobných služeb. Konkrétní rozsah a obsah vzdělávací akce je uveden na webovém rozhraní u popisu konkrétní vzdělávací akce.
  • Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.
  • Vzdělávací akce jsou určeny pouze pro osoby oprávněné poskytovat kosmetické služby, tj. pro profesionály.
  • Minimální počet účastníků vzdělávací akce jsou dvě osoby, maximální počet účastníků vzdělávací akce je uveden na webovém rozhraní u konkrétní vzdělávací akce.
  • Námi nabízené vzdělávací akce nejsou akreditovanými rekvalifikačními kurzy. Absolvováním vzdělávacích akcí nezískáte oprávnění dle právních předpisů poskytovat kosmetické či jiné služby, které jsou předmětem vzdělávacích akcí, ani odbornou způsobilost dle právních předpisů poskytovat kosmetické či jiné služby, které jsou předmětem vzdělávacích akcí.
  • Během vzdělávací akce pracují účastníci vzájemně na sobě s cílem naučit se všechny nezbytné postupy a ošetření.
  • Smlouvou se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na vzdělávací akci uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto vzdělávací akci dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na vzdělávací akci a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.
  • Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
  • Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem.
  • Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
  • Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Na webovém rozhraní je uveden seznam vzdělávacích akcí včetně termínu konání, místa konání, ceny a stručného popisu obsahu vzdělávací akce. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok.
  • Prezentace našich služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k potvrzení této objednávky z naší strany.
  • Objednávku zvolené vzdělávací akce můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky, e-mailem, popřípadě dalšími způsoby, které dle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
  • Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři: jméno a příjmení, váš e-mail a telefon, název vzdělávací akce.
  • Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Odeslat“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
  • Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
  • Pokud bude objednaná vzdělávací akce před potvrzením vaší objednávky kapacitně naplněna, zařadíme vás do databáze uchazečů s přednostním právem na uvolněné místo na vzdělávací akci, nebo vám nabídneme jiný termín vzdělávací akce.
  • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy vám bude doručena informace o potvrzení objednávky z naší strany a sdělení pokynů k platbě. Podanou objednávku nejsme povinni vám potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro nás závazná.
  • Smlouva není uzavírána v listinné podobě; tvoří ji tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její potvrzení z naší strany.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu vzdělávací akce lze uhradit bezhotovostně před konáním vzdělávací akce převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
  • Cena vzdělávací akce je splatná do tří dnů od potvrzení objednávky. Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti smlouva zaniká a ztrácíte právo účastnit se vzdělávací akce, nedohodneme-li se jinak.
  • Platba je možná v českých korunách (Kč).

 

 1. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SMLOUVY
  • V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu potvrzené objednávky či volbu jiného termínu vzdělávací akce nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené zrušení či změnu nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a zrušeni či provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.
  • V případě zájmu o zrušení potvrzené objednávky nás bez zbytečného odkladu informujte písemnou formou (e-mailem či doporučenou poštou). Po přijetí vaší žádosti o zrušení potvrzené objednávky vás budeme informovat o tom, zda se zrušením objednávky souhlasíme či nikoliv.
  • V případě zrušení potvrzené objednávky vzdělávací akce z vaší strany a s naším souhlasem si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Počet dnů před konáním vzdělávací akce

Výše stornopoplatku

15 a více

0 % ceny vzdělávací akce

4 až 14

30 % ceny vzdělávací akce

2 až 3

60 % ceny vzdělávací akce

Den předem a v den konání vzdělávací akce (včetně nedostavení se na vzdělávací akci)

100 % ceny vzdělávací akce

 

 • Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech vzdělávací akce zejména upravit obsahovou náplň vzdělávací akce, změnit termín vzdělávací akce nebo změnit osobu vedoucí vzdělávací akci (dále jen „lektor“), vždy při zachování kvality i délky vzdělávací akce. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem.
 • Termín vzdělávací akce můžeme změnit nejpozději dva pracovní dny před původním termínem konáním vzdělávací akce. Pokud se změnou termínu nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.
 • Vyhrazujeme si právo vzdělávací akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (například náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, náhlé omezení provozu hotelových služeb, kde je vzdělávací akce pořádána, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků vzdělávací akce dle čl. 1.5 těchto obchodních podmínek. Bude-li z důvodu neočekávané a nepředvídatelné události nutné zkrátit dobu trvání vzdělávací akce o více než 20 %, máte nárok na vrácení poměrné části ceny.
 • O zrušení vzdělávací akce z naší strany z důvodů uvedených v čl. 4.6 těchto obchodních podmínek, vás neprodleně vyrozumíme. V takovém případě vám navrhneme jiný termín vzdělávací akce nebo jinou naši vzdělávací akci. Pokud nebudete s přesunem na jiný termín nebo jinou vzdělávací akci souhlasit, vrátíme vám do 14 dní cenu vzdělávací akce na bankovní účet, ze kterého jsme platbu přijali.
 • Při zrušení potvrzené objednávky vzdělávací akce z vaší strany vám bude cena vzdělávací akce vrácena s ponížením o případné stornopoplatky v souladu s čl. 4.3 těchto obchodních podmínek, a to do 14 dní ode dne dohody o zrušení objednávky na bankovní účet, ze kterého jsme platbu přijali. Pokud vám vznikne nárok na vrácení poměrné části ceny vzdělávací akce v souladu s čl. 4.6 věty druhé těchto obchodních podmínek, vrátíme vám poměrnou část ceny do 14 dní ode dne vzniku nároku, a to na bankovní účet, ze kterého jsme platbu přijali.

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH ORGANIZOVANÝCH POSKYTOVATELEM
  • Právo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu splňující podmínku danou v čl. 1.4 těchto obchodních podmínek. Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na vzdělávací akci na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem konání vzdělávací akce.
  • Vprůběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu lektora zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.
  • Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.
  • Účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh vzdělávací akce. V případě porušení vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.
  • Každý účastník vzdělávací akce je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména:
 • dodržovat všechny pokyny lektora;
 • nenarušovat průběh vzdělávací akce hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se vzdělávací akce pořádá;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu vzdělávací akce.
  • Je-li součástí vzdělávací akce certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce. K předání certifikátu dojde ihned po skončení vzdělávací akce, nebo bude certifikát dle dohody zaslán elektronickou poštou.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci vzdělávací akce vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.
  • Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávací akce, nebo informace, které v průběhu vzdělávací akce získáte od nás či do lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.
  • Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Tyto materiály nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.
  • Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění a náhradu škody.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky poskytovatele
  • Při sjednávání smlouvy a jejím plnění vám mohou být sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Tímto se zavazujete tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  • Dále se zavazujete, že nebudete bez našeho souhlasu pořizovat kopie podkladů, které vám předáme při vzdělávací akci.

 

 1. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní
  • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem poskytovatele nebo právy dalších osob. Objednatel nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 • Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí objednatel používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
 • Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni vám omezit, pozastavit nebo ukončit přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která nám vaším jednáním dle tohoto odstavce vznikla, a to v plné výši.
 • Poskytovatel upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
  • Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
  • Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.
  • Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost obecného soudu poskytovatele k projednávání veškerých případných sporů vzniklých z jejich právních poměrů založených touto smlouvou.
  • V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29. 11. 2020

Sledujte nás na Facebooku